Íîâîãîäèøåí êóâåðò 31.12.2019g.
 

Ïðàçíè÷íî Íîâîãîäèøíî ìåíþ çà
31 äåêåìâðè 2019 ã. - 110 ëâ.


Îðäüîâúð Ïðèêàçíà Ñàëàòà

/äîìàòè, êðàñòàâèöè, ðóñêà ñàëàòà, ñíåæàíêà, êàøêàâàë, ðîëå Òðàïåçèöà, ïèïåð, ñèðåíå, øóíêà, ÿéöå, ìàñëèíè/

Ïðåäÿñòèå Ìèðòèé

/êàìåìáåð, ïîðòîêàë, áîðîâèíêîâî ñëàäêî/

Îñíîâíî ÿñòèå Âå÷åð â Òúðíîâãðàä

/ñâèíñêî áîí ôèëå, ïèëåøêî ôèëå, ñóøåíè äîìàòè, êàøêàâàë, êàðòîôåíî ïþðå, òèêâè÷êè, áðîêîëè, ïèïåð, ÷åðè äîìàòè, ìîðêîâè, ìàñëèíè/

Ñòóäåíî ïëàòî

/ðîëå Òðàïåçèöà è ôèëå Åëåíà/

Òîðòà "Ìëå÷åí ïúò"

Õëÿá

Ïîìîðèéñêà îáèêíîâåííà 100 ãð.

Áåçàëêîõîëíî - 1áð.

Ìèíåðàëíà âîäà 500ìë. - 1áð.

Âèíî 1/2 áóòèëêà

Øàìïàíñêî 1/4

Íîâîãîäèøíà áàíèöà ñ êúñìåòè


Ïðîãðàìà ñ îðêåñòúð Êîëîðèò!

Íîâîãîäèøíà òîìáîëà!


 
 
 

 
 
 
 
 
 
"-" -